APPLY FOR VARIOUS POSITIONS! EXTENDED DEADLINE

We have extended the deadline for 5 positions in the 23/24 board!

 • Head of Marketing
 • Head of Activity
 • Editor-in-Chief
 • Election Committee
 • Auditor
 

It’s almost time to elect a new board for the period 23/24 in UF Uppsala. Here you will find descriptions of all positions that are open for applications. All positions, with the exception of auditor and election committee, also involve a seat on UF Uppsala’s board. As a board member, you attend board meetings and work to develop UF Uppsala as an organization. Good knowledge of the association is therefore a plus and it is therefore good if you have previously been involved in UF Uppsala, but it is not a requirement and everyone with an interest in international issues is encouraged to apply! Some positions are reserved for Swedish speakers only – but most are open to everyone! The last day for applications is April 26th. 

To run for a position in the Uppsala Association of Foreign Affairs, fill in the application and we will come back to you after the deadline passed.

You are very welcome to contact val@ufuppsala.se if you have any questions! 

Här hittar du beskrivningar av alla positioner som finns att söka. Alla poster, undantaget revisor och valberedning, innebär även en plats i UF Uppsalas styrelse. Som styrelseledamot deltar du på styrelsemötena och arbetar för att utveckla UF Uppsala som organisation. God kännedom om föreningen är därför ett plus och det är av den anledningen bra om du tidigare varit engagerad i UF Uppsala, men det är inget krav och alla med intresse för internationella frågor uppmuntras söka! Vissa positioner är reserverade för endast svensktalande – men de allra flesta är öppna för alla! Sista dag för ansökan är 26 april

För att kandidera till en post som förtroendevald i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala fyller du i en ansökan genom att klicka här

Du får gärna höra av dig till val@ufuppsala.se om du har frågor!

Nedan hittar du beskrivningar av alla positioner som finns att söka på svenska.

Positions for the Board 23/24

As Head of Activity you organize UF:s yearly recurring events (gasque, Get Active etc.) as well as other fun activities that you or the members wish to arrange. In addition to the fixed events this can include film screenings, election wakes or board game nights. The Heads of Activity should function as project leaders and give members the chance to raise initiatives and develop. The challenge is to coordinate and follow up the activities that are carried out. 

 

If there is wide participation amongst members, many fun and very appreciated activities can be held. The workload varies depending on the size of the activity group, number of activities you choose to arrange and if the event is in a close future. Meetings with the activity group are held weekly or every other week, additional work consists of planning amongst the two heads, as well as administration and board tasks. As a person you should be social, structured and have good leadership qualities. Since a lot of things can happen at the same time, good communication and being able to delegate tasks is important. Being Head of Activity is an unique opportunity providing valuable experiences, both for your studies and for work life.Take the chance and apply!

 

If you have any questions about the post as Head of Activity, send an email to current heads, Benjamin and Frida, at aktivitet@ufuppsala.se.

As Editor-in-Chief, you are responsible for the printed version of the association’s member magazine Uttryck. You have great opportunities to renew the magazine and test your own ideas. Together with your editorial colleague, you lead the editorial team in the work with the magazine from the idea stage to print. Uttryck is published three times a year and as Editor-in-Chief you have the responsibility for keeping the schedule and filling the magazine with interesting material.

The work as Editor-in-Chief includes five main tasks:

 • Individual feedback work with writers
 • Planning work together with the other Editor-in-Chief
 • Coordination with the editorial team (editors and layout manager)
 • Events with everyone who works with the magazine (writers, illustrators and layout)
 • Board work

It is to your advantage if you like leading a group and are well organized. In addition, it is good if you like writing and are confident in commenting on other people’s texts. Being an Editor-in-Chief is both developing and inspiring. You meet people from different contexts and countries, get to follow the writers’ development and also work towards a common finished project – it’s super cool! In addition, some board work is included.

Take the chance to develop your writing and leadership! If you have questions regarding the work as Editor-in-Chief, do not hesitate to send a message to current editor Lycke at redaktionen@ufuppsala.se.

Do you want to gain qualified experience in marketing, from Sweden’s largest association of foreign affairs? Application is now open for the position Head of Marketing! We are looking for two people to be responsible for UF Uppsala’s external communications. As Head of Marketing in UF Uppsala, you will be responsible for the association’s public relations and marketing- creating public awareness of lectures, seminars, gasques and other projects within UF. This is done by designing posters, headers, videos and social media. To put it in short, a responsibility for everything that makes the association visible and ensures that the spread of information regarding UF events is as large as possible. If you want significant creative liberty with the opportunity to decide how you shape and organize your work, this is the right position for you.

As Head of Marketing it is important to have a sense for project management and organisation, but at the same time being innovative and creative. You will be in close communication with all parts of the association as well as partner organisations, and you should therefore have a good cooperation ability. The Marketing work is ongoing during the entire operational year, which means you need to have time available continuously. Structure and planning are therefore crucial abilities. Preferably we see that you have knowledge and earlier experience in graphic design (Photoshop/InDesign/Illustrator) and an interest in communications and public relations, but the post also opens up for learning and developing these skills further. Finally, there are opportunities for internal training and networking. 

Are you productive and precise. Then apply for Head of Marketing! If you have any questions, you are encouraged to get in touch with current Heads of Marketing Alex and Liv at pr@ufuppsala.se.

As part of the Election Committee of UF Uppsala, your contribution makes sure that the association continues to be managed by committed and competent people. The work includes preparing application processes, holding interviews and nominating people for the positions on the board, auditor, deputy auditor and election committee prior to the next election meeting. The Electoral Committee also assists the board with by-elections if any board member resigns during the operational year and when vacant positions appear. 

 

Previous experience of association work is preferable. Long-term thinking, the ability to see the whole process, as well as good social skills are important qualities for the work of the Election Committee. In addition to this, you are also welcome to have a heart that beats a little extra for UF Uppsala. 

 

If you have questions or concerns about the Election Committee’s work, you can reach out to the current Election Committee at val@ufuppsala.se.

Poster 23/24

Som aktivitetsansvarig organiserar du UF:s återkommande event (gasque, Get Active etc.) och planerar andra roliga aktiviteter som ni, eller medlemmarna, vill anordna. Utöver de fasta eventen kan det vara filmvisningar, valvakor och spelkvällar. De aktivitetsansvariga ska fungera som projektledare och ge medlemmarna chansen att själva komma med initiativ och utvecklas.

 

Utmaningen är att koordinera och följa upp de aktiviteter som genomförs. Om engagemanget är stort så kan detta utmynna i många och otroligt roliga aktiviteter, som ofta får mycket uppmärksamhet och uppskattning. Arbetsbördan kan skifta mycket beroende på storleken på aktivitetsgruppen, antalet aktiviteter, samt hur nära inpå ett event ni är. Möten med aktivitetsgruppen hålls varje eller varannan vecka och därtill tillkommer planering mellan den aktivitetsansvariga samt administration och styrelsearbete. Som person bör du vara social, strukturerad och ha god ledarskapsförmåga. Eftersom att det kan vara

mycket som pågår samtidigt är kommunikation och att kunna delegera uppgifter viktigt.

 

Att vara aktivitetsansvarig är en fantastisk möjlighet som ger värdefulla erfarenheter, såväl för studierna som i arbetslivet. Ta chansen och sök!

 

Om du har frågor angående posten som aktivitetsansvarig, tveka inte på att skicka ett mail till nuvarande aktivitetsansvariga Benjamin och Frida på aktivitet@ufuppsala.se.

Som chefredaktör ansvarar du för den tryckta versionen av föreningens medlemstidning Uttryck. Du har stora möjligheter att förnya tidningen och testa dina egna idéer. Tillsammans med din redaktörskollega leder du redaktionsgruppen i arbetet med tidningen från idéstadiet till tryck. Uttryck kommer ut tre gånger per år och som chefredaktör har du det yttersta ansvaret för att tidsplanen hålls och att tidningen fylls med intressant material.

Arbetet som chefredaktör innefattar fem huvudsakliga uppgifter:

 • Individuellt feedback-arbete med skribenter
 • Planeringsarbete tillsammans med den andra chefredaktören
 • Koordinering med redaktionsgruppen (redaktörer och layoutansvarig)
 • Evenemang med alla som arbetar med tidningen (skribenter, illustratörer och layoutare)
 • Styrelsearbete

Det är till din fördel om du gillar att leda en grupp och är välorganiserad. Dessutom är det bra om du tycker om att skriva och är trygg med att kommentera andras texter. Att vara chefredaktör är både utvecklande och inspirerande. Du träffar människor från olika sammanhang och länder, får följa skribenternas utveckling och dessutom resulterar arbetet i en färdig produkt – det är superhäftigt! Arbetet omfattar minst två kvällar i veckan, men kan variera mycket och är störst i samband med deadline. Utöver det ingår en del styrelsearbete.

Ta chansen att utveckla ditt skrivande och ledarskap! Om du har frågor angående arbetet som chefredaktör, tveka inte att skicka ett mejl till nuvarande redaktör Lycke på redaktionen@ufuppsala.se.

Vill du ha möjlighet att få professionell erfarenhet av marknadsföring och kommunikation för Sveriges största Utrikespolitiska förening? Vi söker nu två personer som kommer att ha ansvar för UF Uppsalas externa kommunikation. Att vara marknadsföringsansvarig innebär främst att skapa uppmärksamhet kring våra föreläsningar, seminarier, gasquer och andra projekt inom UF. Detta gör du genom att bland annat designa affischer, headers, skapa filmer och uppdatera våra sociala medier, men även designa merchandise såsom tröjor, muggar och pins för att marknadsföra föreningen. Positionen innebär ett ansvar för allt som gör att föreningen syns och för att UF:s evenemang får så stor spridning som möjligt. Om du vill ha ett uppdrag med stor kreativ frihet och möjlighet att själv lägga upp och planera ditt arbete är detta rätt post för dig!

Som marknadsföringsansvarig är det viktigt att ha ett sinne för organisation och projektledning men samtidigt vara nytänkande och kreativ. Du kommer att ha löpande kontakt med alla UF:s verksamheter såväl som andra organisationer, och du bör därför ha en bra samarbetsförmåga. Arbetet pågår ständigt under hela verksamhetsåret och innebär därför att du behöver kunna avsätta tid kontinuerligt. God struktur och planeringsförmåga är viktigt. Vi ser gärna att du har tidigare kunskap och erfarenhet inom grafisk design (Photoshop/InDesign/Illustrator) och ett intresse av kommunikation, men det är inget krav

och posten innebär också stora möjligheter att lära sig och utvecklas. Dessutom erbjuds goda möjligheter till internutbildning.

Är du pratsam och produktiv? Sök då till marknadsföringsansvarig!

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta nuvarande marknadaföringsansvariga Alex och Liv på pr@ufuppsala.se.

Som revisor för UF Uppsala granskar du styrelsens arbete åt medlemmarna.. Du ansvarar för tillsynen av att det fortlöpande arbetets bedrivs i enlighet med stadgarna och god redovisningssed, samt stödjer styrelsen i dess arbete för att driva föreningen framåt på ett så bra sätt som möjligt. Slutpunkten på tillsynen är årsmötet under hösten, där revisorerna presenterar sin revisionsberättelse och föreslår för mötet huruvida styrelsen ska få ansvarsfrihet. 

En bra revisor är med fördel strukturerad och noggrann. Tidigare förenings- och styrelseerfarenhet är viktig för att kunna genomföra uppgifterna. Erfarenhet av och god kunskap om UF Uppsalas verksamhet är en fördel. 

Om du har frågor om vad revisorsuppdragen innebär, tveka inte att höra av dig till föreningens nuvarande revisorer, Isak och Per, på revisor@ufuppsala.se. 

Som valberedning i UF Uppsala bidrar du till att föreningen fortsätter att förvaltas av engagerade och kompetenta personer. Arbetet inbegriper att bereda ansökningsprocesser, hålla i intervjuer och nominera personer till posterna i styrelsen, revisor, revisorssuppleant samt valberedning inför nästföljande valårsmöte. Valberedningen hjälper även styrelsen med fyllnadsval om någon styrelsemedlem slutar under verksamhetsåret och då det uppstår vakanta poster. 

 

Tidigare erfarenhet av föreningsarbete är att föredra. Långsiktigt tänkande, förmåga att se helheten, liksom god social förmåga, är viktiga egenskaper för arbetet i valberedningen. Vid sidan om detta får du dessutom gärna ha ett hjärta som klappar lite extra för UF Uppsala. 

 

Har du frågor eller funderingar om valberedningens arbete, når du den nuvarande valberedningen bestående av  på val@ufuppsala.se. 

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022