Dokument till UF Årsmöte 2015

UF årsmöte år 2015 hålls, som även framgår kallelsen, på Ekonomikum Hörsal 2 den 18/10 13.00. Syftet är att UFs verksamhet under 2014/2015 skall presenteras och avhandlas.
Dagordningen är som följer:
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för
mötet.
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Justering av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och styrelsens
ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Behandling av styrelsens förslag och i stadgeenlig tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor.
Dokumenten till mötet följer:
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Balans-och Resultaträkning 2014-2015
Revisionsberättelse 2014-2015
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015-2016
Motion – Stadgeändringar 2015
Bilaga 1 – Förslag på nya UF Stadgar
Bilaga 2 – Ändringskommentarer (1)

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022