UF Uppsala

The Swedish Association of International Affairs( SAIA)

SAIA is the umbrella organization of all the associations of international affairs in Sweden. SAIA is politically and religiously independent with the main objective to spread knowledge and further debate on international issues from diverse perspectives and opinions. The association works on a democratic basis and the conviction of the equal worth of all persons.

SAIA is currently compromised of eleven member associations ranging from Malmö in the south to Luleå in the north, and are all represented in the association’s board and at the annual general meeting. The board holds ambulatory meetings at the member associations’ home bases around five times per year. As a way to membership start-up associations of international affairs can be granted interim membership in SAIA.

SAIA’s work is first and foremost made up of the member associations’ projects and activities. Within SAIA around 300 lectures are organized every year. Speakers from many parts of society are invited to hold lectures and debates, on a wide array of subjects in front of an interested audience. Furthermore, debate contests, travels and study circles are held. The member associations also produce a growing number of magazines, radio- and TV-shows on the theme of foreign affairs. SAIA itself organizes a convention on international affairs every year. It is a venue where everyone who is interested is welcome and where lectures, debates and open discussions are held. SAIA also organizes seminars and lectures in Almedalen where members are invited to participate. Internally SAIA regularly organizes forum-meetings, where member organizations from the whole country meet, exchange experiences and take part in workshops. In Swedish language contexts, SAIA is called Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS).

SAIA also has a number of committees in which members can get involved in: the economic, regulatory documents, international, communications and education committees. More information about these and other ways to get involved can be found at: www.ufsverige.org

Welcome to discover SAIA!

Contact UF’s SAIA representative at ufs@ufuppsala.se

Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS)

UFS är är de utrikespolitiska föreningarnas samarbetsorgan i Sverige. UFS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med syfte att främja spridandet av kunskap och att väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor utifrån en mångfald av åsikter och perspektiv. Förbundet arbetar på demokratisk grund och utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

UFS utgörs för närvarande av elva medlemsföreningar från Malmö i söder till Luleå i norr som alla representeras i förbundsstyrelsen och vid den årliga stämman. Förbundsstyrelsen håller ambulerande sammanträden på medlemsföreningarnas hemorter ungefär fem gånger per år. Som en väg till medlemskap kan nystartade utrikespolitiska föreningar beviljas interimistiskt medlemskap i förbundet.

Förbundets verksamhet utgörs främst av medlemsföreningarnas program och projekt. Sammanlagt anordnas inom UFS över 300 utrikespolitiska föreläsningar per år. Talare från många olika delar av samhället bjuds in att föreläsa och debattera en stor bredd av ämnen för en intresserad publik. Dessutom arrangeras bland annat en mängd studiecirklar, debattävlingar och resor. De utrikespolitiska föreningarna producerar även ett växande antal tidskrifter, radio- och teveprogram under temat utrikespolitik. På förbundsnivå arrangerar UFS årligen Utrikespolitiskt konvent, en mötesplats dit alla intresserade är välkomna och där föreläsningar varvas med debatter och öppna diskussioner. UFS anordnar även utrikespolitiska seminarier och föreläsningar i Almedalen där medlemmar inbjuds att delta. Internt anordnar UFS regelbundet forumträffar, tillfällen då aktiva medlemmar från hela landet träffas, utbyter erfarenheter och tar del i workshops kring föreningslivet. I engelskspråkiga sammanhang kallas UFS för Swedish Association of International Affairs (SAIA).

UFS har även ett antal utskott som medlemmar kan engagera sig i: ekonomiutskottet, styrdokumentsutskottet, internationella utskottet, kommunikationsutskottet och utbildningsutskottet. Mer information om dessa och andra sätt att engagera sig hittas på www.ufsverige.org

Välkommen att upptäcka UFS!

Kontakta Uppsala’s UFS Representant på ufs@ufuppsala.se