Vacant positions for the UF Board Spring 2023!

The Spring Semester 2023 is around the corner and in UF Uppsala we want to encourage you to join us in one of the vacant positions on the UF board.

The application period is now open and we encourage you to apply as soon as possible.

Being part of the UF Board will give you the opportunity to boost your organizational skills, expand your network, get new friends, and most importantly have lots of fun!

Four vacancies available:

Vice President
Treasurer
Head of Activity
Head of Radio

Read the description of the roles down below!

Man kan också hitta rollbeskrivningar på svenska här nedanför.

We look forward to working with you!

Role Descriptions [English]

As vice president of UF Uppsala your position can be described as the “spider in the web” of the organisation. While the president often is representing the organisation externally, the vice president focuses on the internal work of the association. You serve as a link between the different parts of the association and make sure the organisation runs smoothly and develops. It is important that you, applying for this post, can handle both independent administrative work as well as enjoying interacting in both big and small contexts and have a good sense of people and their well being.

There are three main things you work with as a vice president aside from your responsibility as a member of the board. One part focuses on applying for grants, to ensure the future financing of the organisation, together with the president and treasurer. The second main task is about the work in the associations presidium where you together manage a holistic perspective on the associations and its development, short term as well as long term. The last part is about an extra responsibility of the trustees in the association, to welcome them and be their main contact person throughout the operational year. You should also try and make sure that the trustees, board members and active members enjoy being part of the association and feel included, for example by organizing and encouraging social events throughout the year.

The position offers possibilities to develop the organisation, and every vice president can adapt the work partly based on their ambitions and vision. The workload varies a lot but in general it takes about one to two evenings a week, with reservation for a couple of weekends where grant applications can take more time. If it sounds exciting to be a part of developing the association, have a holistic perspective and coordinate different groups this position suits you!

 

Position available for Swedish speakers.

Feel free to contact the current Vice president, Signe , if you have any questions at vice@ufuppsala.se.

As treasurer, you are ultimately responsible for the association’s financial management and accounting.

The work includes preparing a budget for the financial year, ongoing work with paying bills and bookkeeping, as well as compiling financial statements at the end of the financial year. In addition, together with the chairman and vice-chairman, you have joint responsibility for applying for the grants that make up UF Uppsala’s main income. You also report to the authorities and the UFS how previous years’ grants were used. As part of the board, you have a central role in the association and good visibility into all activities.
The post is flexible, you can post your work however you want but a lot of work has to be put down. The role of treasurer in UF is incredibly meritorious and provides a unique chance to develop your knowledge of organizational development and financial work at the same time as being part of Uppsala’s best association! As a person, you should be organized, accurate and easy to collaborate with as the role involves constant contact with other board members in their respective activities and projects.

We would like for you to have previous experience in financial work – it is an advantage but not a requirement. The most important thing is that you have an interest in and want to learn more about finance and organizational development and drive the association forward!

 

Position available for Swedish speakers.

If you have questions about the post, send an email to current treasurer Sara at treasurer@ufuppsala.se

As Head of Radio, you lead the work with the association’s podcast, Radio UF. The program is broadcasted on Studentradion.com. The program is created by the group, but it is you who has the ultimate responsibility for the final product. You are also the editorial board’s representative on UF’s board. Radio UF’s program is largely independent of the other activities in the association, but cooperation with the other groups lifts both the radio program and the organization in general. 

 

An interest in – or experience of – making radio makes work easier and it is also good to have a good organizational ability. As a radio manager, perhaps the biggest challenge is to engage people and help them with their work. You will work close to Studentradion 98.9, Uppsala’s student radio. You will need to take their course ”Sänt var det här” to learn the basics of radio, if you haven’t already.

 

The best part of being Head of Radio is that it is really fun: interviewing people, reading up on topics and making good episodes together with your group. It requires commitment, but if you can knit a group together and keep producing podcast episodes with a light heart, this is the post for you. 


If you have questions regarding the work as a radio manager, do not hesitate to send an email to the current radio manager, Sara, to radio@ufuppsala.se .

As Head of Activity you organize UF:s yearly recurring events (gasque, Get Active etc.) as well as other fun activities that you or the members wish to arrange. In addition to the fixed events this can include film screenings, election wakes or board game nights. The Heads of Activity should function as project leaders and give members the chance to raise initiatives and develop. The challenge is to coordinate and follow up the activities that are carried out. 

If there is wide participation amongst members, many fun and very appreciated activities can be held. The workload varies depending on the size of the activity group, number of activities you choose to arrange and if the event is in a close future. Meetings with the activity group are held weekly or every other week, additional work consists of planning amongst the two heads, as well as administration and board tasks. As a person you should be social, structured and have good leadership qualities. Since a lot of things can happen at the same time, good communication and being able to delegate tasks is important. Being Head of Activity is an unique opportunity providing valuable experiences, both for your studies and for work life.Take the chance and apply!


If you have any questions regarding the post, send an email to our current Head of Activity Benjamin at aktivitet@ufuppsala.se

Rollbeskrivningar [Svenska]

Som vice ordförande för UF Uppsala kan din roll beskrivas som ”spindeln i nätet” i organisationen. Då ordförande ofta representerar ansiktet utåt, arbetar vice med föreningens interna arbete. Du fungerar som kontakt mellan de olika delarna i föreningen och ser till att organisationen flyter på och utvecklas. Det är viktigt att du som söker denna post både kan hantera självständigt administrativt arbete, samt tycker det är kul att interagera med folk i större och mindre sammanhang och har sinne för människor och deras välmående.

 

Huvudsakliga uppgifter vid sidan om styrelsearbetet kan delas upp i tre. En del är handlar om

bidragsansökningar för att säkra föreningens framtida ekonomi, ett arbete som görs i samarbete med främst ordförande och kassör. Den andra huvudsakliga uppgiften är att sitta i organisationens presidium där ni tillsammans arbetar med ett helhetsperspektiv på hur organisationen och verksamheterna utvecklas, både kortsiktigt och långsiktigt. Den sista handlar om ett extra ansvar för organisationens ämbetspersoner, att välkomna dem och vara deras kontaktperson under verksamhetsåret. Du ska också jobba för att ämbetspersoner, styrelse och aktiva medlemmar trivs och känner sig inkluderade, till exempel genom att anordna och uppmuntra sociala evenemang under årets gång.

 

Vice ordförande ska också kunna agera som ordförandens ställföreträdare, när det behövs. De förmågor och kunskaper som nämns under ordförandeposten ovan är alltså önskvärda även hos vice ordföranden. Posten erbjuder även många möjligheter att utveckla organisationen framåt och varje vice kan anpassa arbetet efter hens ambitioner och vision. Om det låter spännande att få vara med och driva föreningen framåt, ha ett översiktligt perspektiv och kunna samordna olika grupper så passar rollen som vice ordförande dig!


Hör gärna av dig om du har några frågor till nuvarande vice ordförande Signe på vice@ufuppsala.se

Som kassör är du ytterst ansvarig för föreningens ekonomiska styrning och redovisning. Arbetet inkluderar upprättande av budget inför verksamhetsåret, löpande arbete med att betala räkningar och att bokföra, samt sammanställande av bokslut vid verksamhetsårets slut. Därtill har du tillsammans med ordföranden och vice ordföranden gemensamt ansvar för att ansöka om de bidrag som utgör UF Uppsalas huvudintäkter. Du rapporterar även in till myndigheter och Utrikespolitiska Förbundet Sverige hur tidigare års bidrag använts. Som del av presidiet har du en central roll i föreningen och god insyn i all verksamhet. 

Posten är flexibel, du kan lägga upp ditt arbete som du vill men en hel del arbete måste läggas ner. Rollen som kassör i UF är otroligt meriterande och ger en unik chans att utveckla sin kunskap om organisationsutveckling och ekonomiarbete samtidigt som en är en del av Uppsalas bästa förening! Som person bör du vara organiserad, noggrann och ha lätt för samarbete då rollen innebär ständig kontakt med övriga styrelsemedlemmar i deras respektive verksamheter och projekt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete – det är en fördel men inget krav. Det viktigaste är att du har ett intresse för och vill lära dig mer om ekonomi och organisationsutveckling samt driva föreningen framåt! 

Om du har frågor angående posten,skicka ett mail till nuvarande kassör Sara på treasurer@ufuppsala.se

Som radioansvarig leder du arbetet med föreningens podcast, Radio UF. Programmet sänds på Studentradion.com. Programmet skapas av hela redaktionen, men det är du som har det yttersta ansvaret för den slutgiltiga produkten. Du är också redaktionens representant i UF:s styrelse. Radio UF:s program är i stort sett fristående från den övriga verksamheten i föreningen, men samarbete med de andra grupperna lyfter både radioprogrammet och organisationen i stort. 

 

Ett intresse för – eller erfarenhet av – att göra radio gör arbetet enklare och det är också bra att ha en god organisationsförmåga. Som radioansvarig är kanske den största utmaningen att engagera folk och hjälpa dem med arbetet. Du kommer arbeta nära Studentradion 98,9, Uppsalas studentradio, och om du inte redan har det, kommer du behöva genomgå deras kurs “Sänt var det här” som alla sändare gör. 

Det bästa med den här rollen är att det är väldigt roligt att intervjua, läsa på och skapa avsnitt tillsammans med din grupp. Det kräver en hel del arbete och energi, men om du ser fram emot att värva och stötta en grupp och samtidigt gärna sänder en podd om allt det som händer omkring oss är det här helt klart posten för dig. 


Om du har frågor angående arbetet som radioansvarig, tveka inte att skicka ett mail till nuvarande radioansvarig, Sara, till radio@ufuppsala.se .

Som aktivitetsansvarig organiserar du UF:s återkommande event (gasque, Get Active etc.) och planerar andra roliga aktiviteter som ni, eller medlemmarna, vill anordna. Utöver de fasta eventen kan det vara filmvisningar, valvakor och spelkvällar. De aktivitetsansvariga ska fungera som projektledare och ge medlemmarna chansen att själva komma med initiativ och utvecklas.

 

Utmaningen är att koordinera och följa upp de aktiviteter som genomförs. Om engagemanget är stort så kan detta utmynna i många och otroligt roliga aktiviteter, som ofta får mycket uppmärksamhet och uppskattning. Arbetsbördan kan skifta mycket beroende på storleken på aktivitetsgruppen, antalet aktiviteter, samt hur nära inpå ett event ni är. Möten med aktivitetsgruppen hålls varje eller varannan vecka och därtill tillkommer planering mellan den aktivitetsansvariga samt administration och styrelsearbete. Som person bör du vara social, strukturerad och ha god ledarskapsförmåga. Eftersom att det kan vara

mycket som pågår samtidigt är kommunikation och att kunna delegera uppgifter viktigt.

 

Att vara aktivitetsansvarig är en fantastisk möjlighet som ger värdefulla erfarenheter, såväl för studierna som i arbetslivet. Ta chansen och sök!Om du har frågor angående posten som aktivitetsansvarig, tveka inte på att skicka ett mail till nuvarande aktivitetsansvarig Benjamin på aktivitet@ufuppsala.se.

Thanks for reading, we hope to see you soon

Not a UF member yet?
Membership is FREE!

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year, hosting a radio show, creating a magazine, organizing trips and study visits, and much more.

Since its foundation in 1948, UF Uppsala has been working to encourage debate on foreign politics and international affairs. We do this by arranging weekly lectures throughout the academic year.
Address

Mail Address:
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala

Visit us:
Kyrkogårdsgatan 10 E, 751 20 Uppsala

Phone & Email

018–54 70 46
info@ufuppsala.se

UF Uppsala – The Association of Foreign Affairs | Privacy Policy | Copyright © 2022